آدرس: رشت، شهر صنعتی، ورودی اول، خیابان یکم، شماره 102
کد پستی: 4337186941
تلفن تماس:

0911-556-1931
آدرس ایمیل: info@labengroup.com
اینستاگرام: Lab.engroup